Free Shipping on orders over EUR100 Shop Now

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Digital Vision, gevestigd te ‘s-Gravenhage.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Digital Vision en op iedere tussen Digital Vision en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de webshop van Digital Vision.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Digital Vision erkend.
1.4 Digital Vision garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Digital Vision bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Digital Vision zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Digital Vision geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Alle vermelde prijzen op de website zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend kosten, tenzij anders vermeld.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euros en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1  Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Digital Vision. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Top Gsm Shop zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Top Gsm Shop binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
• dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is  begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard  dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de   leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk  persoonlijk karakter hebben
• producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
• verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden  en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
• verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die  snel kunnen bederven of verouderen
• de levering van losse kranten en tijdschriften

5.Garantie / Retourzendingen:
5.1 Alvorens een artikel voor reparatie, garantie of retourzending bij Digital Vision aan te bieden dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen met ons. Dit kan per email, schriftelijk of per telefoon.
5.2 Artikelen worden eenmaal gratis omgeruild. De kosten voor het retourneren worden door de klant voldaan.
Tevens vervalt de garantie:
• Indien de koper de zaken heeft verwaarloost.
• Het defect cq schade is ontstaan door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik. o.a. verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, vocht, blikseminslag
• verwijderen of beschadigen van op het product aangebracht garantiezegels, barcodes, productspecificaties en dergelijke leidt tot het vervallen van de garantie

6. Aanbiedingen
6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Digital Vision zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Digital Vision slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
6.4 Aanbiedingen van Top Gsm Shop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6.5 Digital Vision kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7.0 Voorraad status
Er kunnen geen rechten worden ontleent aan onze voorraad status. Wij proberen onze voorraad status zo actueel mogelijk te houden. Indien een product niet op voorraad blijkt proberen wij uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Top Gsm Shop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht
9.1 Digital Vision is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid     niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Digital Vision alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Digital Vision behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Digital Vision gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien Digital Vision bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Digital Vision is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan ontvangers  of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen en/of raadpleeg onze website.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Digital Vision en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Roosendaal kennis, tenzij Digital Vision er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Digital Vision, Weimarstraat 298, 2562 HS Den Haag.

Privacybeleid

Bescherming van uw gegevens

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Digital Vision respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het gebruik van uw gegevens

Wanneer u via de Digital Vision site bestelt hebben wij natuurlijk een aantal gegevens van u nodig. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij uw bestelling afhandelen en u op de hoogte houden van de status van uw bestelling. De persoonlijke gegevens die u zodoende invult worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw bestellingen.

Digital Vision geeft gegevens van klanten nooit door en verkoopt of verhuurt deze niet aan derden. Verder gebruik, zoals voor nieuwsbrieven, is zonder uw uitdrukkelijke toestemming eveneens uitgesloten.

Het gebruik van uw gegevens op de top Gsm Shop

Onze klanten kunnen te allen tijde informatie krijgen omtrent de omvang en het gebruik van de over hen bij ons geregistreerde gegevens. Desgewenst worden gegevens op aanvraag gewijzigd, geblokkeerd of verwijderd. Heeft u zich ooit aangemeld voor ontvangst van de nieuwsbrief of soortgelijke mailings, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden, uw gegevens worden dan verwijderd.

Digital Vision
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart